SSD – VPS

KHỞI TẠO NHANH CHÓNG, ONLINE 24/7

SSD-VPS01

 • RAID-10 SSD space
 • Core : 1
 • Ram : 1 GB
 • SSD : 15 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • 24/7 security monitoring
 • 24/7 technical support
 • Backup định kì
140.000Tháng
SSD - VPS02

 • RAID-10 SSD space
 • Core : 1
 • Ram : 2 GB
 • SSD : 25 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • 24/7 security monitoring
 • 24/7 technical support
 • Backup định kì
270.000Tháng
SSD - VPS03

 • RAID-10 SSD space
 • Core : 2
 • Ram : 2 GB
 • SSD : 40 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • 24/7 security monitoring
 • 24/7 technical support
 • Backup định kì
350.000Tháng